logo
UNDVIK FÄLLOR

Vägledningar inom branschen

Nätverket serviceupphandling

Denna upphandlingsvägledning är framtagen av arbetsmarknadens parter, Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas förbund, Kommunalarbetarförbundet samt i samråd med nätverk Serviceupphandling som består av offentliga upphandlare, leverantörer, myndigheter och konsulter

Att upphandla städtjänster kan vid första anblicken verka vara en enkel tjänst och att upphandla.

Så är inte fallet. Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandlingsprocessen. Av 1200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 98 % av dessa som har tilldelats till lägsta pris utan att det ställs några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen!

I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen ser ut för att göra en sund konkurrenskraftig marknad med sjysta villkor för de anställda. I och med den stora konkurrensen har såväl små som stora företag varit beredda att pressa priserna till det yttersta och detta påverkar även företagens anställda.

Syftet med denna modell för upphandling av städtjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om att köpa städtjänster. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av städtjänster som kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag. Vägledning Almega, Kommunal och Fastighets- länk till dokument

vägledning Upphandling av städtjänster

Policygruppen

Vägledning för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd

Att arbeta i Sverige

Huvudregeln beträffande rätten att arbeta i Sverige är att alla personer måste ha arbetstillstånd. Kravet på arbetstillstånd gäller från första dagen, vilket innebär att även de som vistas här med visering1 eller på viseringsfri tid måste ha arbetstillstånd. Vägledningen är framtagen av Almega Serviceföretagen, Ekobrottsmyndigheten, Fastighets, Kommunal, Skatteverket och Städbranschen Sverige.

Denna vägledning med checklista ska underlätta hur en arbetsgivare ska kunna genomföra sin skyldighet att, innan en anställning påbörjas och under anställningstiden kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige. Viktigt! Vägledningen berör de vanligaste arbets- och uppehållstillstånden, mer information finns att hämta från Migrationsverkets hemsida.

Checklista-kontroll av arbets-och uppehållstillstånd

Stora Branschgruppen

Denna upphandlingsvägledning är framtagen av arbetsmarknadens parter, från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter, där Almega Serviceföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Fastighetanställdas förbund, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket deltar i.

Marknaden styrs av företagen och därför räcker det inte med att myndigheter kontrollerar affärer på marknaden. Fasaderna är ofta förvillande lika och vid en ytlig jämförelse mellan kriminella och seriösa företag. För att säkra att pengar och affärer går till seriösa företag behöver både behöver både myndigheter och privata aktörer på olika sätt kontrollera marknaden.

Vägledningens syfte är att visa på vilka uppgifter som finns att tillgå både inför en affär och när affären pågår. Att följa upp det som köpts upp är av stor vikt eftersom det ibland är först då som man kan skilja agnarna från vetet.

Vägledningen beskriver vilka uppgifter och vilken hjälp som du som inköpare av tjänster kan få av myndigheter, (bransch och arbetsmarknadens parter) när du kontrollerar dina leverantörer. Den beskriver även vad som kan känne­teckna ett oseriöst företag och vilka registreringar som du kan förvänta dig. Verkligheten och nätverken kan ibland vara väldigt komplexa att överblicka utan hjälp.

konkurrens på lika villkor

Riskfaktorer- en vägledning för schysst konkurrens