logo
UNDVIK FÄLLOR

Samarbetspartner

Nätverket serviceupphandling- Städ

Består utav arbetsmarknadens parter, Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas förbund, Kommunalarbetarförbundet samt i samråd med nätverk Serviceupphandling som består av offentliga upphandlare, leverantörer, myndigheter och konsulter

läs mer om oss här

Stora Bransch gruppen- Städ

representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter, där Almega Serviceföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Fastighetanställdas förbund, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket deltar i. Den arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

Gruppen verkar genom att tillsammans informera vid seminarier och andra träffar riktade främst till riksdagsledamöter och andra beslutsfattare.

Målet med arbetet är att ändra på det fusk och den brottslighet som finns idag. Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler. För att uppnå detta ska myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

Består utav arbetsmarknadens parter, från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och

läs mer om oss här

är en partsammansatt nämnd där Almega Serviceföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Fastighetanställdas förbund deltar i, och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

läs mer om oss här

Övriga

är en ung myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.
Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.

Läs mer om oss här

Konkurrensverket

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.
Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

Läs mer om oss här