logo
UNDVIK FÄLLOR

Vi är Policygruppen-Städ

Vi representerar Städ- och fönsterputsföretag, FM-Företag (Facility Management), Saneringsföretag och Hemserviceföretag.

Sverige är idag ledande i världen på att utveckla tjänster. Inget annat land har så framgångsrikt som vi ställt om från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. För att möta konkurrensen på den globala arenan har svenska företag också varit tvungna att se över sin effektivitet och det är här vi på Service­företagen kommer in i bilden.

Vi hanterar alla de tjänster som inte är företagens kärnverksamhet. Vi tar hand om fastighetsskötsel, receptionstjänster, lokalvård, hushållsnära tjänster, sanering, teknisk förvaltning, ibland som enstaka tjänster, men allt oftare i multilösningar för att leverera en tjänst som är så bra att du som köper dem kan fokusera på din egen kärnverksamhet. Genom att anlita oss kan svenska företag och offentliga organisationer öka sin konkurrenskraft väsentligt.

För att driva den här frågan har vi gått samman i en gemensam bransch­organisation som vill accelerera konkurrenskraften i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning – Serviceföretagen.

Läs mer om oss här

 

Kommunal är en fackförening med över en halv miljon medlemmar. Vi finns i fler än 230 yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor samt en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar.

Kommunal organiserar lokalvårdare inom kommuner, landsting, företag som har uppdrag i skattefinansierad verksamhet, stiftelser, hushållsnära tjänster, kooperativ och församlingar Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Det betyder att vi tillsammans försöker förbättra våra jobb.

Lokalvårdare är ett yrke som har stor betydelse för många människor. De som städar på sjukhus har till exempel en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet genom att förhindra smittspridning. Lokalvårdare har många olika arbetsuppgifter, till exempel att moppa golv och trappor, dammsuga, svabba golv, torka av ytor och städa toaletter.

Läs mer om oss här här

Vi är alla medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda.
Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.
Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi.
Vi är fönsterputsare och Folkets Hus- personal.

I Fastighets står vi tillsammans för att möta arbetsgivarnas krav. När vi är fler blir vi starkare tillsammans och kan få en bättre löneutveckling.

Att bli medlem är den rätta början i våra branscher.

Vårt förbund är indelat i olika organisatoriska enheter. I alla beslutande instanser i Fastighets är det alltid en majoritet av yrkesverksamma medlemmar.

Förbundets 121 avdelningar är grunden för demokratin i organisationen. Där börjar den fackliga verksamheten. Alla avdelningar skickar ombud till det förbundsmötet som hålls varje år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsplaner och granskar förbundsstyrelsens arbete.

Läs mer om oss här

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi på Skatteverket har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Våra huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Vi utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och utreder skattebrott.

Läs mer om oss här

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området.

Vi är också ett kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet. Det innebär att vi delar med oss av den kunskap och erfarenhet vi har på bästa sätt.

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att minska ekobrottsligheten och öka människors trygghet. Vi bidrar till en demokratisk välfärdsstat genom att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott. Andra exempel på ekonomisk brottslighet som Ekobrottsmyndigheten utreder är förskingring, insiderbrott, marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman.

Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol. Parallellt med det arbetar vi med brottsförebyggande åtgärder, i syfte att minska risken för ekobrott. Det här gör vi genom att samverka med andra myndigheter, branschorganisationer och näringslivet samt den finansiella sektorn.

Läs mer om oss här

 

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill söka skydd undan förföljelse, bosätta sig eller arbeta i Sverige. När människor i länder utanför EU vill arbeta i Sverige prövar vi deras ansökningar om arbetstillstånd. För att inte dessa personer ska utnyttjas i arbetslivet kontrollerar vi även att berörda arbetsgivare följer de lagar och regler som finns på området.

För att klara av vårt uppdrag på ett effektivt sätt så samarbetar Migrationsverket med andra myndigheter och aktörer från flera olika branscher. Ett exempel är fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom städbranschen.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med ansökningar om arbetstillstånd och kontroll av arbetsgivare. Allt för att bidra till en städbransch där anställda behandlas i enlighet med lagar och regler och konkurrensen mellan arbetsgivare sker på lika villkor.

Läs mer om oss här

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Vi har flera ansvarsområden:

  • Att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen. Bland de mest grundläggande reglerna är de om systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att alla arbetsgivare regelbundet ska undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och åtgärda bristerna.
  • Att kontrollera att arbetsmiljölagen och våra föreskrifter följs. Det gör vi i stor utsträckning genom att inspektera arbetsplatser.
  • Att ta fram statistik om arbetsmiljö och om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
  • Att främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.
  • Att förverkliga den politik som rör funktionshinder och tillgänglighet.
  • Att sprida information om arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

 

Läs mer om oss här